EN

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z Serwisu internetowego w domenie lionelo.com oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez BrandLine Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (dalej: Sprzedawca).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 1. adres poczty elektronicznej: sklep@overmax.pl;
 2. telefonicznie pod numerem: (+48) 61 653 12 93.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://lionelo.com/, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na Towary oferowane przez Sprzedawcę;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę ze Sprzedawcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. Przedsiębiorca jednoosobowy (Klient-Konsument) – Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rozumieniu art. 38a Ustawy o prawach konsumenta;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Serwis internetowy (Serwis) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może zapoznać się z ofertą Towarów Sprzedawcy, zgłosić naprawę Towaru i/lub wnieść wniosek o udostępnienie Towaru zastępczego;
 9. Sprzedawca – właściciel Serwisu internetowego lionelo.com, tj. BrandLine Group Sp. z o.o., A. Kręglewskiego 1, 61-248, Poznań, NIP: 7822579840, REGON: 361233546, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000552768, kapitał zakładowy 20 000 zł.
 10. Towar – produkt prezentowany w Serwisie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie internetowym oraz skorzystania z dostępnych funkcjonalności.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających w szczególności na:
 1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie odnoszących się m.in. do oferowanych przez Sprzedawcę Towarów,
 2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom zgłoszenie naprawy Towaru,
 3. udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie wniosku o wydanie Towaru zastępczego, 
 4. udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego zgłoszenie chęci nawiązania współpracy jako Dystrybutor Towarów Sprzedawcy; 
 5. udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą w sprawach innych niż wskazane w punkcie 1 b-d powyżej.
 1. Wskazane w punkcie. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia na prezentowane Towary jest wybór funkcjonalności Kup online. Z chwilą aktywacji funkcjonalności Kup online Klient przekierowywany zostanie na strony internetowe serwisu hoplano.com, gdzie może złożyć Zamówienie zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: https://hoplano.com/regulamin-sklepu.

V. Usługa „Zgłoś naprawę” 

 1. Klient za pośrednictwem Serwisu może zgłosić naprawę Towaru (Zgłoszenie reklamacyjne). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w którym Klient zobowiązany jest podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-miał, numer telefonu komórkowego, numer telefonu, adres) oraz dane produktu (rodzaj naprawy, numer fabryczny, model, data zakupy, numer faktury lub paragonu, opis usterki, zawartość przesyłko oraz dowód zakupu), niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia reklamacyjnego i jego realizacji. 
 2. Przesłanie formularza, o którym mowa w punkcie 1 powyżej wymaga zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu. 
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, o którym mowa w punkcie 1 powyżej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient wyświetli się informacja z numerem naprawy oraz adresem serwisu, na który należy przesłać Towar. Potwierdzenie zgłoszenia naprawy przesyłane jest przez Sprzedawcę na podany w formularzu adres e-mail. 
 4. Klient wysyłając Towar zobowiązany jest odpowiednio go zabezpieczyć oraz oznaczyć przesyłkę, w tym obowiązkowo podać numer naprawy. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieodebrania przesyłki w sytuacji:
  1. dostarczenia Towaru niekompletnego;
  2. dostarczenia Towaru bez numeru naprawy; 
  3. dostarczenia Towaru bez dowodu zakupu lub jego kopii. 
 6. Wysyłka Towaru możliwa jest za pośrednictwem podmiotu kurierskiego współpracującego ze Sprzedawcą. Klient chcący skorzystać z usług, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązany jest do wypełnienia formularza, do którego link znajduje się w Serwisie pod adresem: http://lionelo.com/zglos-naprawe/
 7. Klient w każdej chwili może sprawdzić status naprawy podając w wyznaczonym formularzu numer ID naprawy oraz swoje nazwisko. 
 8. Szczegóły obsługi zgłoszeń dostępne pod adresem:  http://lionelo.com/zglos-naprawe/; w zakładce Wsparcie techniczne – Zgłoś naprawę.

V. Usługa „Zamów produkt zastępczy” 

 1. Klient za pośrednictwem Serwisu może złożyć wniosek o wydanie Towaru zastępczego (Zamów produkt zastępczy). 
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej wymaga: 
  1. wypełnienia formularza Zgłoszenie reklamacyjne, zgodnie z rozdziałem V punkt 1 Regulaminu; 
  2. wypełnienia formularza Wydanie produktu zastępczego, w którym zobowiązany jest wskazać numer reklamacji, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, model reklamowanego produktu,
  3. akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta w formularzu adres, Towar zastępczy, którego parametry odpowiadają lub są zbliżone do parametrów Towaru reklamowanego. Towar zastępczy wysyłany jest w terminie do 3 Dni roboczych od momentu dotarcia na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia reklamacyjnego serwis Towaru reklamowanego. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku chwilowej niedostępności Towaru zastępczego z tej samej kategorii produktowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych, które mogą skutkować niedoręczeniem Towaru zastępczego we wskazanym terminie. 
 5. Wydanie Towaru zastępczego jest bezpłatne. 
 6. Od chwili odbioru Towaru zastępczego, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki korzystania z Towaru. Klient odpowiada za przypadkowe uszkodzenie i utratę Towaru zastępczego.
 7. Zwrot Towaru zastępczego następuje po naprawie reklamowanego Towaru.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: 
  1. oceny stanu technicznego Towaru zastępczego, po jego odesłaniu przez Klienta. 
  2. zgłoszenia Klientowi zastrzeżeń co stanu zwróconego Towaru zastępczego w terminie 3 dni od daty odbiory Towaru, 
  3. żądania od Klienta odpowiedniego odszkodowania za wszelkiego rodzaju wady i uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania Towaru zastępczego przez Klienta. 
 9. W sytuacji wskazane w puncie 8 c powyżej Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania lub zakupu Towaru za cenę odpowiadającej jego wartości. 

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: BrandLine Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, na adres e-mail XXX
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym maksymalny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.  Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 3. Mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Dane osobowe

 1. Sprzedawca w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO pozostaje administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji postanowień Regulaminu. Dane Klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę w szczególności dla realizacji Usług, o którym mowa w rozdziale IV punkt 1 Regulaminu (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem XXX. 
 2. Sprzedawca przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO. 
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. 
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Klientów określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem XXX. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Klient powinien szczegółowo się z nim zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
 2. podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy składaniu interaktywnych formularzy lub podczas korzystania z innych Usług;
 3. szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
 4. błędne lub nieprecyzyjne wskazanie przez Klienta danych osobowych koniecznych do realizacji naprawy i/lub wydania Towaru zastępczego;
 5. działanie serwerów poczty elektronicznej Klienta oraz łącz teleinformatycznych, z których korzystają Klienci;
 6. błędy powstałe w czasie wykonywania płatności on-line, obsługiwane przez operatora zewnętrznego płatności;
 1. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem siły wyższej lub wyłącznym działaniem podmiotów trzecich.
 2. Klient nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do Usług. Za poufność, bezpieczeństwo, dokonane transakcje jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego danych osobowych przez osoby trzecie.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.